Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców
Przedszkola Nr 4 „Pod zielonym listkiem” w Płońsku

Podstawa prawna: § Art. 83 i 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.) oraz Statut Przedszkola

I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców dzieci - wychowanków Przedszkola nr 4 „Pod zielonym listkiem” w Płońsku.
2. Rada jest organem działającym społecznie, na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz Statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.
§ 2
1. Kadencja Rady trwa 1 rok.
2. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
3. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.
§ 3
1. Zadania Rady Rodziców:
1) Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę
i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
2) Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajanie potrzeb dzieci.
3) Prezentowanie wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
4) Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady rodziców.
2. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola, w szczególności:
1) podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju przedszkola,
2) organizowanie imprez kulturalnych, również o charakterze dochodowym,
3) reprezentowanie interesów rodziców na zewnątrz,
4) wybieranie spośród swoich członków przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola;
5) składanie informacji ze swej działalności raz w roku szkolnym na zebraniu rodziców
3. Do kompetencji Rady rodziców należy:
1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola
3) wyrażanie opinii na temat funkcjonowania przedszkola
4) wyrażanie opinii w sprawie podjęcia w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia lub organizacje.
5) opiniowanie pracy nauczyciela w związku z dokonywaniem przez Dyrektora przedszkola oceny dorobku zawodowego (dotyczy: nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego).
6) może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela oraz zmianę nauczyciela w grupie.
4. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady rodziców określa regulamin.

II. Wybory do Rady
§ 4
1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2. Rodzice dzieci danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.
3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.
§ 5
1. Wybory do Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym.
§ 6
1. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela/li do Rady Rodziców przedszkola.
2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu przedstawiciela/li rady oddziałowej do Rady Rodziców przedszkola może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.
3. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.
§ 7
1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.
§ 8
1. Odstąpienia od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
1) złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców i dyrektora placówki
2) odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.
III. Władze Rady
§ 9
1. Rada wybiera ze swojego grona Prezydium, w skład którego wchodzą:
1) przewodniczący Rady,
2) z-ca przewodniczącego
3) sekretarz
§ 10
1. Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż dwie osoby.
§ 11
Zadania członków Rady Rodziców:
1. Przewodniczący Rady:
1) Reprezentuje Radę na zewnątrz.
2) Kieruje całokształtem pracy Rady Rodziców.
3) Opracowuje projekt planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola.
4) Współdziała ze wszystkimi członkami Rady Rodziców.
5) Zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców.
6) Kieruje działalnością finansową Rady Rodziców.
7) Przekazuje dyrektorowi opinie i postulaty Rady Rodziców.
2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
§ 12
1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:
1) Kontrolowanie realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców.
2) Kontrolowanie gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
3) Dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców.
4) Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.
2. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.
IV. Posiedzenia Rady
§ 13
1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym.
2. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.
§ 14
1. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
2. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady.
3. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.
§ 15
1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę na następnym posiedzeniu Rady.
V. Podejmowanie uchwał
§ 16
1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
§ 17
1. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku kalendarzowym.
§ 18
1.Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.
VI. Prawa i obowiązki członków Rady
§ 19
1. Członkowie Rady mają prawo:
1) Dostępu do informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.
2) Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola.
3) Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.
VII. Fundusze Rady
§ 20
1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową przedszkola.
2. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek Rodziców.
3. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców deklarują rodzice się na pierwszym zebraniu ogólnym.
4. Rodzice mogą indywidualne zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
5. Fundusze, o których mowa w ust.3, są przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę rodziców.
6. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.
7. Rada Rodziców ustala preliminarz wydatków oraz wysokość pogotowia kasowego.
1) Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem Rady Rodziców, zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków,
w zakresie pogotowia kasowego w wysokości 2.000,- zł.
2) Pozostałe środki finansowe zgromadzone na funduszu Rady rodziców będą przekazywane na rachunek bankowy
8. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci, mitingów, warsztatów szkoleniowych dla rodziców i nauczycieli oraz drobne remonty.

VIII. Postanowienia końcowe
§ 21
1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką:
Rada Rodziców Przedszkola Nr 4 „Pod zielonym listkiem” w Płońsku
§ 22
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Zatwierdzono na zebraniu Rady Rodziców w dniu 23 października 2017r – Uchwała Nr 1a/2017Przedszkolowo.pl logo