Specjaliści

W skład zespołu sprawującego opiekę nad dziećmi wchodzą specjaliści z dziedzin psychologii i logopedii.

Psycholog- obserwuje dzieci w grupie, współpracuje i wspiera nauczycieli oraz rodziców udzielając im wskazówek i porad.

Pedagog - analizuje orzeczenia i opinie psychologiczne, pomaga w tworzeniu indywidualizowanych programów edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Wspomaga nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb dziecka.Na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi instytucjami wspierającymi rodzinę.

Logopeda- logopeda organizuje indywidualną terapię logopedyczną, podczas której prowadzi zabawy i ćwiczenia wspierające prawidłowy rozwój mowy dziecka.
Godziny pracy:

- Psycholog -

- Pedagog -

- Logopeda -


Przedszkolowo.pl logo